Kdo jsme

Jsme běžní lidé různého věku, vzdělání, zálib, profesí, národností, zkušeností i názorů. Přesto ale již mnoho let tvoříme jeden rozmanitý kolektiv, který spojuje dohromady především stejná víra v jediného Boha.

Každou neděli se scházíme ke společné bohoslužbě. Přijďte se podívat.
Začínáme v 9:30 na adrese Doudlevecká 31, Plzeň. Těšíme se na tebe.

Translation to English provided!

 Čemu věříme?

  • Věříme, že křesťanství není v podstatě o tom, co člověk dělá a jak se chová, zda dodržuje nějaké normy či ne, ale křesťanství je především o vztahu. Na prvním místě jde o vztah s jediným Bohem, který stvořil tento svět a který není odtažitý od světa, ale zajímá se o něj a o nás lidi. To nám i dokázal ve svém Synu, Ježíši Kristu, jak o tom mluví Bible. Tento vztah s Bohem nás vede také k novým vztahům s lidmi okolo nás a k zájmu o ně.
  • Věříme, že všichni lidé odmítli Boha, otočili se k Němu zády, a tak narušili svůj vztah s Ním i vztahy mezi sebou. Tomuto narušení vztahu s Bohem a s lidmi říkáme hřích. Hřích není pouze dělání špatných věcí, ale je to aspekt, který ničí naše vztahy, a proto jsme také oddělení od Boha.
  • Věříme, že jediný možný způsob, jak obnovit tento náš vztah s Bohem, není založen na našich skutcích nebo na tom, jak dobří jsme lidé. Lze to jen vírou v Ježíše Krista, který nás svou smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním smířil s Bohem, a tak obnovil náš vztah.
  • Věříme, že jako církev jsme společenství lidí, kteří se rozhodli obnovit s Bohem svůj vztah, a že naším úkolem je budovat láskyplné vztahy mezi sebou navzájem, ale také s lidmi, kteří se ještě pro rozhodnutí obnovit svůj vztah s Bohem nerozhodli.
  • Věříme, že Ježíš se jednoho dne vrátí zpět, aby jednou provždy skoncoval s hříchem a utrpením a aby vykonal soud nad lidmi.
  • Věříme v realitu nebe a pekla, přičemž nebe je o věčném vztahu s Bohem a peklo o věčném oddělení od Boha. Člověk se sám rozhoduje už zde na zemi, zda bude věřit či nikoli, a tím i určuje, kde bude vteřinu po smrti, zda s Bohem či bez Boha.
  • Věříme, že Bůh touží po vztahu s člověkem, protože nechce jeho odsouzení. Tak posílá nás, svou církev, abychom druhým ukazovali, jak mohou obnovit svůj vztah s Ním. A nejen s Ním, ale jak mohou ve víře v Ježíše Krista dosáhnout obnovení vztahu i s lidmi.

Naše vize

Vize našeho společenství se dá vyjádřit třemi slovy:

Přijímej – předávej – rozvíjej

Věříme, že nás Bůh povolal na základě Písma, abychom přijímali Boží milost (J 1, 16), abychom jí také předávali (Mt 10, 7-8) a rozvíjeli jí (Sk 16, 5).

Věříme, že nás Pán Ježíš v historii obdaroval. Naši otcové zakládali nové stanice a podporovali vznik nových sborů. Chceme na jejich práci ve stejném duchu navázat. To znamená, že i my se pokusíme zakládat nové sbory a vrátíme se na místa, kde jsme v minulosti působili.

S Boží pomocí toho chceme dosáhnout pravidelným scházením se k modlitbám v našem sboru, pravidelným podporováním a vyučováním vedoucích, kladením důrazu na zakládání a růst domácích skupinek, pořádáním pravidelných večerů chval, podporou a rozvíjením duchovního obdarování jednotlivých členů a v neposlední řadě důrazem na rozvíjení neformálního společenství u kávy a čaje.

Na všechno toto  chceme nejen klást důraz, ale také chceme na to i dohlížet, aby se tak dělo. K tomu nám dopomáhej Bůh.

Z historie sboru Církve bratrské v Plzni

Sbor Církve bratrské v Plzni patří ke společenstvím církve, která vznikla misijní prací křesťanské organizace z amerického Bostonu. Ta vyslala v roce 1872 do tehdejšího Rakouska – Uherska rodiny misionářů Schaufflerových, Clarkových a Adamsových. Misionáři měli kázat v Praze a okolí evangelium s důrazem na osobní obrácení k Ježíši Kristu a závazný život z víry. Začali pořádat náboženské přednášky a zvát zájemce do svých domácností. V těchto domácích skupinách uvěřilo v Ježíše Krista tolik lidí, že za 8 let, v roce 1880, mohl být založen v Praze první sbor nové církve, vedený kazatelem Aloisem Adlofem. Církev si dala název Svobodná církev reformovaná. Název vystihoval oba základy víry, totiž reformovanou zbožnost, obohacenou o myšlenky nezávislosti na státu. Číst celou historii